UČBENIŠKI SKLAD – Aktualno za strokovne delavce

Kljub razmeram, v katerih smo se znašli zaradi korona virusa, moramo začeti z aktivnostmi v zvezi z učbeniškim skladom.

V Uradnem listu RS, št.12/2020, je bil 28. februarja objavljen nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki je prinesel kar nekaj sprememb in novosti.

Pravilnik v celoti si lahko preberete na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020- 01-0353/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov

Vsem, ki smo kakor koli povezani s pripravo in izborom učbenikov, delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto, je objava novega pravilnika v veliko olajšanje, saj se bomo lahko prvih aktivnosti v zvezi z učbeniškim skladom lotili že v aprilu in ne bo več časovne stiske zadnje dni pred zaključkom šolskega leta, kot je bila vsakoletna praksa. Naj izpostavim 8. in 14. člen iz Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki sta za vse nas zelo pomembna:

8. člen
(metodologija za določanje višine letnih sredstev za učbeniški sklad v osnovnih šolah)
(1) Za zagotavljanje sredstev učbeniškega sklada se določi naslednje število točk:
1. izvedba programa osnovne šole in prilagojenih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk na učenca 2. in 3. razreda,
– 3,2 točke na učenca od 4. do 9. razreda;
2. izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk za učenca 2. in 3. razreda,
– 3,8 točke na učenca od 4. do 9. razreda;
3. izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
– 3,8 točke na učenca.
(2) Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom. Zaradi spremenjenih proračunskih zmožnosti ministrstva se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni. Vrednost točke se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave
Pomembno k 8. členu:
– V prihodnjem šolskem letu 2020/21 bo poleg 1. in 2. razreda država sofinancirala nabavo delovnih zvezkov tudi za 3.razred.
– Vrednost točke iz drugega odstavka 8. člena pravilnika za leto 2020/21 znaša 5 evrov (sklep ministrstva z dne, 2. 3. 2020).
14. člen
(postopek izbire učnega gradiva in načrtovanje obnove učbeniškega sklada)
(1) Strokovni aktiv učiteljev, ki vključuje učitelje enega ali več razredov, predmetov, predmetnih področij oziroma strokovnih modulov, predlaga ravnatelju do 30. aprila za prihodnje šolsko leto seznam:
– učbenikov za učence in dijake na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov,
– delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli,
– učnih sredstev, ki so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku,
– učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov.
(2) Ravnatelj mora pred odločitvijo o izboru učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov, pridobiti soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva. Ravnatelj pošlje svetu staršev v soglasje seznam do 15. maja tekočega šolskega leta, svet staršev pa odloči o soglasju v 15 dneh od prejema seznama.
(3) Če svet staršev ne da soglasja iz prejšnjega odstavka do 1. junija, svet staršev in ravnatelj dosežeta dogovor o skupni nabavni ceni do 15. junija, ko mora šola objaviti seznam učnih gradiv iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani.
(4) Na podlagi seznamov iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena upravljavec učbeniškega sklada predlaga ravnatelju načrt obnove učbeniškega sklada.
Povzetek 14. člena:
– Strokovni aktiv učiteljev ravnatelju predlaga izbor učbenikov, delovnih zvezkov, učnih sredstev in učnih gradiv do 30. aprila (prejšnja leta je bil ta datum do 31. maja, kar je bilo zelo pozno).
– Ravnatelj ta seznam posreduje svetu staršev do 15. maja. Ko le-ta poda pozitivno soglasje o skupni nabavni ceni učnega gradiva, ki ga zagotovijo starši učencev, po posameznih razredih, se seznami lahko javno objavijo.
Glede na trenutno situacijo, ko se z vami kot upravljavka učbeniškega sklada ne morem povezati osebno, bom izkoristila spletno povezavo, ki jo omogoča aplikacija Kopije-nove.
Lepo pozdravljeni!
Magda Opara, upravljavka US

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost