Skoči na glavno vsebino

RAZVOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MIRNA

Razvojni načrt je dokument, ki prikazuje usmerjenost Osnovne šole Mirna za delo do 31. 8. 2022.

Na šoli si želimo poleg ZNANJA doseči naslednje vrednote:

 • pozitivna naravnanost vseh
 • sodelovanje, timsko delo, delo v tandemih

–   medsebojno spoštovanje  in priznavanje drugačnosti

–   odgovornost

–   ekološka osveščenost, kulturna osveščenost

–   doslednost, pravočasnost

–   solidarnost

–   inovativnost

–   strpnost

–  vseživljenjsko učenje

–  zadovoljstvo vseh deležnikov vzgojno izobraževalnega procesa

Izhodišče za Razvojni načrt so mnenja in pobude učencev, zaposlenih in staršev Ugotovili smo, da imamo prednosti in slabosti, katere so nanizane v naslednji razpredelnici:

Prednosti – dobra področja Slabosti- slaba področja
 • strokovno usposobljen kader,
 • pripravljenost zaposlenih za sodelovanje v različnih področjih in  z različnimi institucijami in društvi,
 • vključevanje pridobljenih znanj z različnih seminarjev v učni proces,
 • dobro sodelovanje z večino staršev,
 • sodelovalna klima v celotnem zavodu med vsemi zaposlenimi,
 • vključenost vseh v kulturne in EKO vsebine ter dejavnosti s področja varovanja in ohranjanja zdravega življenjskega sloga,
 • šola je prepoznavna kot športna  šola,
 • dobro in kvalitetno sodelovanje s sosednjimi in šolami širšega področja in šolami v evropskem prostoru (POMAHAJMO V SVET), Glasbeno šolo Trebnje,Vrtcem Trebnje, občino Mirna ter sosednjimi občinami,  Zavodom za gluhe in naglušne,CSD, zdravstvenim domom, ter še posebej inštitucijami v lokalnem okolju
 • sprotno reševanje vzgojnih in učnih težav, individualne pomoči
 • vzgoja za odgovorno delo in ravnanje
 • delo poteka na 2 lokacijah (vrtec je v drugi stavbi),
 • pogoji dela so različni,
 • skromna odzivnost nekaterih inštitucij in predrage storitve,
 • slaba odzivnost nekaterih  staršev,
 • veliko število učencev vozačev,
 • veliko učencev prihaja v šolo (pripeljejo jih starši) pred pol sedmo uro zjutraj
 • medpredmetno povezovanje in načrtovanje

Področja delovanja smo razdelili na štiri področja:

 • vzgojno,
 • izobraževalno,
 • materialno in finančno,
 • sodelovanje z okoljem.

Področja so med seboj le navidez ločena, sicer pa so neločljivo povezana in tudi prednostne naloge glede izboljšav bodo potekale na vseh področjih vzporedno. Temu bomo podredili tudi izobraževanje zaposlenih, predavanja za starše, oblike in metode dela z učenci ter nakup učil in učnih pripomočkov – posodabljanje VIZ procesa terja sodobno tehnologijo in sredstva

Vse to bomo izvajali s ciljem dvigniti raven vzgoje in izobraževanja in posledično znanja, predvsem uporabnega znanja.

Zaradi sprememb v družbenem življenju vsako leto posebej znotraj tega načrta dodamo in razširimo vsebine.

Razvojno načrtovanje

Področja Podpodročja Kazalniki-kvantitativni in kvalitativni
Vzgojno delovanje

1. Izboljšanje medsebojnih odnosov.

2. Krepitev odgovornosti vseh udeležencev izobraževanja.

3. Analiza učinkovitosti vzgojnega delovanja.

4. Zagotoviti varnost.

5. Zmanjšati vrstniško nasilje.

6. Preusmeriti pozornost od negativnih dejanj k pozitivnim (pohvale).

7. Preventivne dejavnosti (delavnice).

8. Motiviranje učencev za delo na šoli.

9. Sodelovalna klima med vsemi udeleženci izobraževanja.

1. Komunikacija; izobraževanje za vse udeležence

2. Učenci (večja prisotnost pri DP). Učitelji (ažurno vodenje dokumentacije, točnost izvajanja delovnih nalog). Starši (obvezno opravičevanje izostankov, ustrezno terminsko najavljanje načrtovane odsotnosti otroka,obiskovanje govorilnih ur, sestankov …)

3. Poizvedovanje pri starših in drugih izvajalcih vzgojno izobraževalnega procesa.

4. Pregled varnih poti, izvajanje evakuacij iz šole, analiza dežurstev in varstva.

5. Merjenje števila ukrepov, pogovorov, pritožb staršev.

6. Pregledati število javnih pohval.

7., 8., 9. Delavnice, število izobraževanj, pestra ponudba interesnih dejavnosti, uporaba sodobne IKT opreme

Izobraževalni del

1. Dvigniti nivo znanja za učence, ki zmorejo več.

2. Doslednost pri pisanju domačih nalog ob upoštevanju individualnih posebnostih.

3. Pestra ponudba tekmovanj in večja udeležba na tekmovanjih in razpisih, natečajih in projektih.

4. Izboljšati funkcionalno pismenost.

5. NPZ.

1. Vključevanje učencev v ustrezno raven zahtevnosti.

Vključevanje učencev v različne tabore.

2. Reden pregled domačih nalog v povezavi z uspehom učenca.

3. Povečati število udeležencev v zadnjem triletju, povečati število raziskovalnih nalog in motivirati za delo nadarjene učence.

4. Povečati uporabnost funkcionalne pismenosti v življenju.

5.  Primerjava šole z državnim povprečjem in izboljšati šibkejša področja (aktivi po pred. področjih

Kadri

1. Vsa strokovna mesta so ustrezno zasedena.

2. Profesionalni razvoj posameznika.

3. Odnos do dela, odgovornost.

4. Permanentno in samoiniciativno izobraževanje vseh zaposlenih

1. Pridobitev novih in specialnih znanj, pridobitev certifikatov, dodatno izobraževanje – uporaba sodobne IKT

2. Povečati število izobraževanj na šoli, motivirati vse zaposlene za izobraževanja.

3.Uspešnost  zaposlenih.

4. Večja kompetenca učiteljev, večja strokovnost vseh zaposlenih.

Medsebojno sodelovanje udeležencev v VI

1. Delavnice in vsebine za starše.

2. Govorilne ure, roditeljski sestanki.

3. Sodelovalna in strpna klima v zavodu.

4. Redno plačevanje storitev.

5. Izboljšati aktivnost učencev ob pouku.

1Pridobiti ponovno zanimanje staršev

2. Povečati udeležbo staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.- izboljšati kvaliteto sodelovanja.

3. Izboljšanje zadovoljstva.

4. Zmanjšati število terjatev.

5. Povečati število raziskovalnih nalog.

Materialne in finančne možnosti

1. Sprotno vzdrževanje stavb, opreme.

2. Ureditev večnamenskega prostora na centralni šoli.

3. Oprema.

4. IKT oprema.

5. Šolski sklad.

1. Urejenost prostorov.

2. Dobro počutje.

3. Sprotno posodabljanje – digitalizacija VIZ

4. Preverjati smiselnost uporabe.

5. Aktivneje delovati v smislu prepoznavnosti namena delovanja..

Itd…

–         percepcija okolja

 1. Skupne akcije, sodelovanje v okviru prireditev.
 2. Spominski dnevi in prazniki, prireditve v sodelovanju z občino, lokalnimi inštitucijami, širšo mskupnostjo.
 1. Eko šola, kulturna šola
 1. Zdrava šola.
 1. Merimo preko spletnih vprašalnikov.
 1. Povečati obisk prireditev.
 1. Sodelovanje z okoljem.
 1. Sodelovanje z zavodi in institucijami tega področja

Ravnateljica

Anica Marinčič

Dostopnost